Posted in Uncategorized

Ճամփորդություն դեպի Թաղենյաց վանք

Իմ ամենասիրելի ճամփորդությունը  Թաղենյաց վանք գնալն է եղել: Գիտեք ինչքան փորձությունների միջով ենք անցել: Ճանապարհին փոքր գետ էր, որտեղ մենք շփոթվեցինք, թե ինչ պետք է անենք, բայց մաթեմատիկոս ընկեր Բաբկենը իր հանրահայտ խելքով և իր սուր մտածողությամբ հասկացավ ,  ինչ պետք է անենք:Մենք ծառեր էինք պոկում և մեծ քարեր բերում, որպեսզի անցնենք այդ գետը, բայց միևնույնն է մեր ոտքերը թրջվեցին: Անցանք գետը, այցելեցինք Թաղենյաց վանք:Իսկ հետ գալու ճանապարհին անգամ չէինք էլ պատկերացնում , թե մեզ ինչքան շատ փորձություններ են սպասվելու: Հետ գալու ճանապարհին մենք որոշեցինք կարճ ճանապարհով գալ, բայց չգիտեինք, որ ավելի դժվար ճանապարհ էինք անցնելու:Նորից փոքր գետ, բայց միյայն գետ չէ , այնտեղ մի փոքրիկ բլուր տեսանք և այնքան դժվար էր բարձրանալ այն: Հետո գնացինք մի մեծ դաշտ , որտեղ խաղացինք շատ խաղեր: Ահա այսպիսի զվարճալի  ճամփորդություն:

Posted in Uncategorized

Dialogue

-Hello, Maria.
-Hello, Ani.
-What happened to you today? Why are you so sad?
-Oh, Maria, I broke my mother’s  lovely cup. When I wanted to drink tea the cup suddenly fell out of my hand. And at that moment my mother shouted, ”What are you doing, Ani?”
 
And I didn’t know what to do. “Oh, mother”, I said, ” it is broken, but I didn’t want to break it!”. But my mother didn’t believe me.
-Oh, Maria your mother is very angry.
-Good-bye
-Good-bye.
Posted in Uncategorized

Dialogue

-Hi, Nelly.
-Hi, Ann.
-Can you describe your new flat?
-Oh, I like it very much. It is very comfortable. We have got  a toilet, two bedrooms, a bathroom, a kitchen and a little hall. In our room there are two wardrobes and two lamps. Behind our building there are many gardens. In the bathroom we have a big sink. There is a nice yard opposite our building. And there is a big new supermarket next to the yard.
– Have you got a nice  cooker in your kitchen?
– Of course we have, but it is very old. Come and see our new house some day.
-Of course I will come to your new house. When shall I com?
-Can you come tomorrow at half past four?
-Yes, I will come.
-Well, bye then.
-Bye!