Posted in Ճամփորդություններ, Uncategorized

Մեկնում ենք Սիսիյան

Սեպտեմբերի 29-ին մեկնում ենք Սյունիք: Շատ եմ ցանկանում գնալ, որովհետև երբեք Սյունիքի մարզում չեմ եղել: Բոլոր մարզերում ամենաքիչը տասն անգամ եղել եմ, բայց Սյունիքում երբեք չեմ եղել:

 

Զորաց քարեր

Տարիք

Քարահունջի տարիքի մասին առկա են բազմաթիվ, հաճախ իրար հակասող և ընդդիմացող տեսակետներ։ Մինչ օրս հուշարձանի տարիքի մասին առավել խորը ուսումնասիրությունը կատարել է ակադեմիկոս Պարիս Հերունին։ Նա «Հայերը և հնագույն Հայաստանը» գրքում 3 առանձին մեթոդներով մանրամասն ներկայացրել է իր կատարած աստղագիտական, ֆիզիկական և մաթեմատիկական հաշվարկները, որով հիմնավորել է, որ Քարահունջը կառուցվել է ավելի քան 7500 տարի առաջ։ Հատկանշական է նշել, որ Սթոունհենջի տարիքը որոշվել է հենց 1-ին մեթոդով, ինչը բավականին տարածված է գիտնականների մոտ։

 

Անվանում

Հնավայրի ժողովրդի մոտ տարածված անվանումն է Զորաց քարեր, իսկ Քարահունջ անվանումն առաջարկել է 1990-ականներին համալիրը հետազոտած ակադեմիկոս Պարիս Հերունին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության2004 թվականի հուլիսի 29–ի N1095 որոշման համաձայն Հայաստանի Սիսիան քաղաքի մոտ գտնվող քարե հուշարձանը անվանվել է «Քարահունջ աստղադիտարան»[12]։ 2004 թվականին օգոստոսի 11–ին այդ որոշումը վավերացվել է ՀՀ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։

Նաև հայտնի են հնավայրի այլ անվանումները. Ցից քարերԴիք-դիք քարեր։

 

Աղբյուր

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Գավրոշ

Կարդալ 1-4 գլուխները .(Երկրորդ մաս)

Բառային, տեքստային առաջադրանքներ.

  • Բացատրիր տրված բառերը բառարանի օգնությամբ.

Խռովություն- Աղմուկ, խառնակություն,

Բարիկադ-

Կրկնափեղկ- Անցկալ, արգելափակոց

Ամայի- Անբնակ, անբնակելի,

Պարեկ-  Պահակ, պահսսկապան, պահակախումբ:

Խուզարկել- Զննել, պրպտեի քրքրել, որոնել

Հնոտի- Ցնցոտի, քուրջ,

Թափոր- Երթ, շքերթ

Մահակ- . Գավազան, բիր, դագանակ, Սվին-

Փակուղի- Կուրափողոց, նրբանցք, նրբուդի

Ներխուժել- Խուռն բազմությամբ ներս խուժել, խառնակ բազմությամթ ներս թափվել:

Պատնեշ- Ամբարտակ, պատվար, հողաբլուր, թումբ

Ապստամբ- ըմբոստ

Քաջալերել- Ոգևորել, խրախուսել,

Խոչընդոտ- Արգելք, դժվարություն

Թոթվել- Շարժել, ցնցել, թոթափել

Միաժամանակ ամեն տեղ լինելով՝ նա լցնում էր օդը: — Ինչպե՞ս կբացատրես այս նախադասությունը:

Գովրոշը բոլորին խրախուսում էր և լցնում էր օդը: Օդը լցված էր, բայց Գավրոշը` այսպես ասած 100%-ով էր լցնում օդը:

  • Անդադար շարժում կար նրա փոքրիկ բազուկներում և անվերջ շարժում՝ նրա փոքրիկ թոքերում: — Տուր Գավրոշի հոգեվիճակի նկարագիրը:

Այդ վիճակը շատ պատրաստական վիճակ էր:Քանի որ Գավրոշը զենք չուներ նա ցանկանում էր ինչ-որ գործով զբաղվել: Այդ իր խրախուսանքը երեխու բան էր, իսկ զենքով մրցելը դա նրա գործը չեր ոչ էլ իր տարիքի բան էր:

  • Մեծեր-փոքրերի ի՞նչ վեճ ուներ Գավրոշը. իսկ դու ի՞նչ հարցերում ես ընդվզում մեծերի դեմ:

Ընդհանրապես ես չեմ ընդվզում մեծերի մեջ, բայց երևի մեկ մեկ ընդվզում եմ:

Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Սնկերի կառուցվածքը և բնութագիրը

Սնկերը տարածված են ամենուրեք՝ ցամաքումջրում և նույնիսկ օդում: Մոտավոր հաշվարկներով  գոյություն ունեն 

100 մինչև 250 հազար տեսակներ:Գոյություն ունեն միաբջիջ և բազմաբջիջսնկեր:Բոլոր սնկերի բջիջներում կա ձևավորվածկորիզուստի սնկերը պատկանում ենկորիզավորների վերնաթագավորությանը:

 Սնկերն ուսումնասիրող գիտությունը կոչվում էմիկոլոգիա:

 

Սնկի բջջի կառուցվածքը

Գլխարկավոր սնկերի կառուցվածքը

Գլխարկավոր սնկերը կազմված ենսնկամարմնից (միցելու պտղամարմնիցՊտղամարմինը կազմված է կազմված էգլխարկից և ոտիկիցՈտիկի բոլոր թելերըմիանման ենիսկ գլխարկը կազմված էերկու շերտից՝ վերին և ստորին:

Տարբեր սնկերի մոտ ստորին շերտը լինումէ կամ խողովակավոր կամ թիթեղիկավոր:

Սնկերի մարմինը կազմված է  պարզ կամառատ ճյուղավորված մանրադիտակայինթելիկներից՝ հիֆերից  (հունարեն  hyphe – հյուսվածք): Հիֆերի ամբողջությունը կոչվում է միցելկամ սնկամարմին:

Բարձր կազմակերպված սնկերին բնորոշ է  հիֆերից բաղկացածսուբստրատի մակետևույթին կամներսում զարգացող սնկամարմինըՊտղամարմին առաջացնելիս հիֆերը ամուր միահյուսվելովգոյացնում են կեղծ հյուսվածք՝ պլեկտենքիմ: Սնկամարմինը ձևափոխվելով կարող է առաջացնելտարբեր ֆունկցիաներ կատարող գոյացություններ (թելերռիզոմորֆներսկլերոցիումներ):

Հիֆերը լինում են բազմաբջիջ (սեպտիրայինև ոչ սեպտիրային (ներկայացված մեկ հսկաբազմակորիզ բջիջով): Սեպտիրային հիֆերում բջջային միջնապատերի վրա կան անցքերորոնցմիջով ցիտոպլազման և օրգանոիդները (ներառյալ միջուկըկարող են հոսել մի բջիջից՝ մյուսը:

Գլխարկավոր սնկերի կառուցվածքը

 

Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև:

Բնական պայմաններից են առաջանում բնական ռեսուրսները:

Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերեք օրինականեր:

Այո:

Օրինակ՝  հողի մեջ բույսերի, ծառերի փտումից միլիոնավոր տարիների ընթացքում առաջանում է  նավթ, բնական գազ, քարածուխ և այլ..

Պայմանները ծառերի, բուսերի փտելու պրոցեսն է, իսկ առաջացած նավթը, քարածուխը, գազը՝ բնական ռեսուրսներն են:

Նշեք հինգ սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և հինգ սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:

Օրինակ նավթը, գազը պղինձը, ոսկին, քարածուխը  չվերականգնվող ռեսուրսներ են:

Վերականգնվող են՝ անտառները, հողը(մշակվող հողը), օդը

Նշեք հինգ ռեսուրս, որոնք սպառվելու դեպքում կարելի է փոխարինել այլ ռեսուրսով:

Եթե նավթը սապռվի, ապա կոգտագործվի արևի էներգիան:

Եթե գազը սպառվի, ապա կոգտագործվի ատոմային էներգիան:

Օրինակ՝ ատոմային էլեկտրակայանը:

Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Բակտերիաների կառուցվածքը

Բակտերիաների հիմնական կառուցվածքային տարրերն են բջջաթաղանթը, բջջապլազման և նուկլեոիդը: Որոշ ցուպիկաձև բակտերիաներ ցուպիկի ներսում առաջացնում են սպորներ և կոչվում են բացիլներ: Սպորները ձևավորվում են անբարենպաստ պայմաններում (սննդարար նյութերի բացակայություն, միջավայրի բաղադրության ու ջերմաստիճանի փոփոխություն և այլն), ինչը տեսակի պահպանումն ապահովող մեխանիզմ է: Բարենպաստ պայմաններում սպորներն աճում են` առաջացնելով վեգետատիվ բջիջներ:

Image_332

Բակտերիաներին հատուկ են ակտիվ և պասսիվ շարժումները: Շատ բակտերիաներ կարող են շարժվել թարթիչների, մտրակիկների և շարժումն ապահովող այլ հարմարանքների օգնությամբ:

Աղբյուր

Posted in Ռուսերեն, Uncategorized

Почему у верблюда горб?

Верблюд не хотел работать. Он был лентяем и бездельником. Все животные работали, а он не хотел работать. Он только говорил “ГРБ”. Животные пошли жаловаться к джину. Джин сказал, ято он знает верблюдаии и чтобы наказать верблюда он сделал маленький горб на его спине, который вырастал.

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Գավրոշ

 

Կարդալ 5-7-րդ գլուխները (վերջ առաջին մասի)

Բառային, տեքստային առաջադրանքներ.

  • Գրել հետևյալ բառերի երկուական հոմանիշ բառարանի օգնությամբ.

արտասովոր-անսովոր, արտակարգ

մռայլ-խոժոռ, խոժոռադեմ

խորհրդավոր-գաղտնախորհուրդ, խորախորհուրդ

ընդարձակ- լայնարձակ, լայնածավալ

ավերվել-Բնաջնջվել, քանդվել

հիվանդ-տկար, վատառողջ

խարխուլ- խարիզուն, զաղփաղփուն

ապաստան-պատսպարան, ապաստարան

սողոսկել-

քաջալերել-

կկոցել-  Կոպերը կուչ ածել, աչքերը պռստել,

նշույլ-  ճառագայթ, ճաճանչ

խսիր-  Փսիաթ, պրտվեղեն

մրմնջալ-  Շշնջալ, փսփսալ.

վխտալ-  զեռալ, հորդել,

մոլեգնել- կատաղել, զայրանալ

  • Կարո՞ղ ես բացատրել՝ ինչու՞ երեխաներն անմիջապես վստահեցին անծանոթին ու գնացին նրա հետևից:

Նրանք վստահեցին Գավրոշին, որովհետև Գավրոշը նրանցից մեկն էր, հագնված էր իրենց նման և իրենց նման էլ անօթևան էր:

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկական երևույթներ

1.Որն է ֆիզիկական մեծություն

1.վայրկյանը  2.ատոմը

3.թռիչքը  4.սնդիկը

  1. Որն է ջերմային երևութը

1.կապարի հալվելը 2.որոտը

3.գնդի գլորվելը 4.աղավնու թռիչքը

3.Որն է  մեխանիկական երևութը

1.ջրի եռալը   2.որոտը

  1. կայծակը   4.ճոճանակի տատանվելը

4.Որն է  ձայնային  երևութը

 1.լամպի թելիկի շկացումը   2.մարմնի անկումը

 3.տերևների սոսափյունը       4.մոլորակի շարժումը

5.Որն է էլեկտրական երևույթը

 1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը

 3.նետի թռիչքը 4.մարմնի լողալը

6.Որն է լուսային երևութը

  1.ամպերի շարժվելը          2.որոտը

 3.աստղերի առկայծումը     4.արտույտի երգելը

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Գավրոշ

Վիկտոր Հյուգո

Սեպտեմբերի 18-22

7-րդ դասարան

Կարդալ 1-4-րդ գլուխները. (Առաջին մաս)

Բառային, տեքստային առաջադրանքներ.

  • Բացատրել բառերը բառարանի օգնությամբ.

անօթևան-առանց, տուն, առանց տանիք, առանց օթևան

գթասեր – Իմ կարծիքով խղճով սիված գթասիրտ

կարեկցանք- օգնություն

հորձանուտ-  Ալեկոծ

արվարձան- Քաղաքի տարածությանը մերձավոր ու քաղաքին հարող բնակավայր:

խարխուլ-  Փլվելու մոտ եղող, ամրությունը կորցրած, քանդվելու աստիճանի հասած (շինվածքի մասին)

ձեղնահարկ- վերնահարկ,

հեգնական- Ծաղրական

խեթ- Կասկած, Տարակույս; 2. Երկյուղ, վախ

ստահակ – Ըմբոյտ, անկարգ, ստամբակ, խռովարար

աղերսալի- աղաչական:

կափկափել- րճտացնել, կրճտել, չխչխկացնել

ածելի- Շատ սուր բերանով դանակ, որով սափրում են երեսի և գլխի մազերը:

 

  • Ի՞նչ է նշանակում փափուկ սիրտ, սառը օջախ, կտրել ճանապարհը: Այս դարձվածքների մեկական բաղադրիչով կազմել (կամ գտնել) այլ դարձվածքներ:

Փափուկ սիրտ նշանակում է, որ ով բարի է նա ունի փափուկ սիրտ

  • Ինչպես կմեկնաբանես հետևյալ մտքերը.

Նա ոչ օթևան ուներ, ոչ հաց, ոչ կրակ, ոչ սեր, սակայն ուրախ էր, որովհետև ազատ էր:

Վախենում եմ երանի տալ այն մարդկանց ովքեր ազատ են: Միգուցե ես այդ իրավիճակում ոչ թե ազատ լինեմ այլ..