Posted in Քիմիա, Uncategorized

Հարաբերական ատոմային զանգված

Ar=հարաբերական ատոմային զանգված

Զանգվածի ատոմային մասը=զ.ա.մ

Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե տարրի մեկ ատոմի զանգվածըքանի անգամ է մեծ զ.ա.մ-ից:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s