Posted in Անգլերեն, Uncategorized

Interesting things about kids

Ամեն 3 վայրկյանը մեկ, աշխարհում ծնվում է մեկ երեխա:

Երեխաները սովորում են ճանաչել մոր ձայնն ու հոտը անմիջապես ծնվելուց հետո: Տեսողությամբ, մորը սկսում են ճանաչել մի քանի շաբաթից:

80% երեխաները ծնվում են խալերով:

Երեխաներն ունեն 300 ոսկոր: Մեծանալու հետ, դրանցից որոշները սերտաճում են: Մեծահասկաներն ունեն 206 ոսկոր:

Երեխաները իրականում չեն կարող լացել, քանի որ նրանց օրգանիզմում դեռևս արցունք չի արտադրվում: Առաջին շաբաթների ընթացքում նրանք հիմնականում ճչում են:

Որոշ գիտնականներ եզրակացնում են, որ գլուխը տարուբերելը ի նշան մերժման, առաջացել է նրանից, որ երեխաները շրջում են գլուխը կերակուրից, երբ սոված չեն:

Նորածինները առաջին 5 ամսում կրկնապատկում են իրենց քաշը:

Նորածինների մահացության ամենացածր մակարդկաը ԱՄՆ-ում է: Այսպես օրինակ, նահանգներում ծնված երեխայի մահանալու հավանականությունը 3 անգամ ցածր է, քան Եվրոպայում:

 

Every 3 seconds, one child is born in the world.

Children learn to recognize the mother’s voice and smell immediately after birth. Looking at her mother started to recognize them in a few weeks.

80% of children are born with moles.

Children have 300 bones. As they grow up, some of them come together. There are 206 bones in adults.

The children can not really cry because their tears are not yet produced in their body. In the first weeks, they are basically screaming.

Some researchers conclude that headaches are a sign of rejection, resulting in the fact that children are walking away from their heads when they are not hungry.

Babies double their weight in the first 5 months.

The infant mortality rate is the lowest in the United States. For example, the probability of the death of a child born in the states is three times lower than in Europe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s