Posted in Քիմիա, Uncategorized

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2

1.Նյութի անվանումը

NaNO3
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

Նատրիում , ազոտ, թթվածին
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

NO-3

  1. Հաշվել՝Mr 

?

  1. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ

Բարդ
8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s