Posted in Պատմություն, Uncategorized

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 16-20.04

  1. Պատմեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի մասին;

 

  1. Թվարկեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի ամենանշանավոր գործիչներին: Գործիչների ընտրությունը հիմնավորեք։

 

 

  1. Բնութագրեք Գրիգոր Մագիստրոսին;

Ասում են, որ Գրիգոր Մագիստրոսը ամենանշանավոր գործիչներից է։ Նա աչքի է ընկել կրթության, փիլիսոփայության, բժշկության և այլ գործերի շնորհիվ։ Ես կարծում եմ, որ նա եղել է ոչ այդքան խելացի, ինչքան աշխատասեր։ Նաև նա մեծ ավանդ ունի հայ միջնադարյան գիտամշակութային մտքի զարգացման գործում։ Քանի, որ նա ծանոթ էր անտիկ և արևելյան գրականությանը, սերտ կապեր ուներ ժամանակի գիտական աշխարհի նշանավոր գործիչների հետ նա կլիներ, ոչ այդքան բարի ինչքան խելացի։ Նրա մոտ առաջնորդվում էր աշխատասիրությունը։ Եթե մարդ լինում է խելացի, բայց ոչ աշխատասեր նա  ամեն ինչ գիտի թե ինչպես անի և արագ կողմնորոշվում է ու հնարավոր և ծուլության պատճառով նա 5-օր աներ այդ գործը, քանզի կարող էր անել 5 րոպեում։ Իսկ եթե մարդ լինում է միայն աշխատասեր, բայց ոչ այդքան խելացի, նա կարող է այնդ նույն գործը կարատել խելացուց շուտ, որովհետև այնքան կտանջվեր, այնքան կձևափոխեր մինչև ստացվի։ Իսկ եթե մարդ լինում է և աշխատասեր, և խելացի, նա այնքան բարձրունքների կհասնի։ Նրա մոտ արտացոլվում է միայն աշխատասիրությունը։

  1. Համեմատեք V և X-XIV դարերի պատմիչներին:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s