Posted in English 2018-2019, Անգլերեն, Uncategorized

English homework 5/8/2019

Archaeologist-հնագետ (Արկյոլջըսթ)

Head Inspector-Գլխավոր տեսուչ

Upper Egypt Monuments- եգիպտոսի վերին հուշարձաններ

Sponsored-հովանավորեց

Call off- հետ կանչել

Expedition- Արշավախումբ

Talked him into-համոզել

Paid off-վարձահատույց եղավ

Entrance-մուտք

Discovery-հայտնագործություն

Curse-անեծք

Above-վերև

Came across-հանդիպեց

Inscription-փորագրություն

Swift Wings- Արագ թևերի վրա

Disturbs-խանգարել

Peace-Խաղաղություն

Passed away-մահանալ

Bitten-կծել

Insect-միջատ

Tied in with- Կապված է

ex. english

 

Posted in English 2018-2019, Անգլերեն, Uncategorized

English homework

Mysterious- առեղծվածային

Sight-տեսառժան վայր

Experts-փորձագետ

Originally-իսկզբանե

Theories-տեսություններ

Perhaps-միգուցե

Religious-կրոնական

 Observing- դիտարկել

Rope-պարան

Metropolis-մեծ քաղաք

Pyramids-բուրգ

Enormous-հսկայական

Tombstone-դամբարան

Mark-նշել

Burial place-թաղման վայրը

Consists of-բախկացած

Achievement-զարմանալի

Incredibly-հավատալիորեն

Slave- ստրուկ

Which of the two places is older?

Stonehenge is older then the Pyramids of Giza.

 

What two possible reason are given for Stonehenge being there?

One reason was that it was a religious place. The other reason it was a place for observing the stars and planets.

 

Why were the pyramids built?

The pyramids were built to mark the burial place of some of the Pharaohs of ancient Egypt.

 

In what way are the stones used at the two places similar?

In both places the stones were moved with ropes.

Posted in English 2018-2019, Անգլերեն, Uncategorized

English homework 16.04.2019

Do they exist?

Cryptozoology-թաքնված կենդանիների ուսումնասիրություն, Քրիպտոկանդանաբանություն

Mythical creatures-առասպելական էակներ

Hyenas-բորենի

Claim-Պնդել

Giant ape-Հսկա կապիկ

explored- հետազոտել

reserve-արգելոց

mammal-Կափնասուն

extinct-վերացած

might-հնարավոր

lizard-մողես

creatures-էակներ

critics-քննադատ

evidence- վկայություն

 

  1. What is cryptozoology?

Cryptozoology is a kind of sience that studies (hidden animals).

 

  1. What is cryptids?

These are animals that might or might not exist.

 

  1. What is the okapi?

Okapi is a short-neck giraffe.

 

  1. What is the connection between Bigfoot and large monkeys?

The bigfoot looks like a large monkey because it is covered with hair but it also looks like men because it walks on it’s feet.

  1. Why was it suprising when Galliota gomerana lizards were seen?

It was suprising because scientist thought that it had been extinct for almost 500 years.

  1. What do you think of cryptozoology?

I don’t think that is a crazy sience.

Posted in Անգլերեն, Uncategorized

The Dog and the Cat/ Hovhannes Tumanyan

1
Once there lived a pussy cat,
Who was very sleek and fat. 
As for his trade,
Warm things he made:
Hats and mittens
For cats and kittens.
One fine day the furrier-cat
Whistling in his workshop sat
When in came a dog
Out of the fog.
2
He made a low bow
And he yelped “Hullo!”
And after he’d yelped
He pulled out a pelt.
Then he said to the cat:
“Have a look at that.
I’ve got no hat
And the winter’s near.
It’s all too bad;
I’ll freeze, I fear.
If it comes out nice,
I’ll pay any price.
What do you say?”
«0.K.»
3
“How long will it take?”
“Oh, less than a week.
To oblige a friend,
I’ll be double-quick.
Sewing a hat
Isn’t sewing a coat
Oh no, mere play.
Come on Saturday!”
4
“It won’t be a hat
But a very peach,
The envy, I’ll warrant,
Of every and each.
As for the money,
That can wait.
We’ll talk it over—
Never too late.
Sewing a hat
Isn’t sewing a coat.”
“Good-bye, Cat!”
And off the dog strode.
5
On Saturday morning
The dog turned up,
Shaking and shivering
Like a wretched pup.
“Is it ready, my hat?”
“Oh no,” they said.
“And where’s the Cat?”
“Not at home yet.”
6
Before the doorstep
On a mat
Frozen Mr. Doggy sat,
When down the street
Came Mr. Cat
In a brand-new lambskin hat.
Tile saw the dog and he said:
“Waiting for me, I bet?
You’ll be getting your hat, don’t worry,
But don’t be in such a hurry..
Though it isn’t a coat but a hat,
It takes time, a job like that.
I sprinkled the pelt before tea.
Now I’ve got to cut it, you see?”
7
“Too bad,” said the dog, “too bad,
That you haven’t yet finished the hat.
But maybe you’ll tell me plain
When can I see you again?
I’m coming here not to chat,
But to get my hat, Mr. Cat!”
8
“Come on Wednesday,
But please don’t grumble.”
The furrier-pussy mumbled.
So again the unlucky dog
Came on Wednesday at three o’clock.
“Good day! Now it’s ready, I hope?”
“Good day! Lovely weather! Nope!”
But here their voices
Rose in pitch.
They told each other which is which,
And finished with a noisy tussle
Involving claw and tooth and muscle.
“You’re just a thief!”
“And you’re a crook!”
“She’s just a bitch,
The wife you took!”
“You pig!”
“You brat!”
“You milksop, you.
“You filthy cat!”
“I spit on you!”
9
Things went from bad to worse
Till it got to court, of course,
Where the Judge and Jury sat
Who promptly ordered:
“Summon
Both the dog and cat!”
The swindler cat
And swindled dog
Both came to court
At ten o’clock.
10
Who judged the case
And where and how
I see no need to say.
But ever since that famous row
The furrier ran away.
He disappeared
And what is worse
Took with him
All his stock of furs.
11
And since the cheeky furrier
Of all our cats was sire
To get their own back on the tribe
Is what all dogs desire.
On seeing one,
An honest pup
Starts growling at the cat
As if he wants to ask again,
“Well, what about my hat?”
The cat just hisses in reply
And spits from shame or fright
Just like the cat whose story I
Made up my mind to write.

Posted in English 2018-2019, Անգլերեն, Uncategorized

Translate from Armenian into English․ Fables

Fable 1

Մի իմաստուն և աղքատ մարդ ուներ ծույլ որդիներ։ Մահվան ժամին նա կանչեց որդիներին և ասաց.

— Ո՜վ զավակներ, իմ նախնիները շատ գանձ են թաղել մեր այգում, և ես ձեզ ցույց չեմ տա նրա տեղը։ Այդ գանձը կգտնի նա, ով շատ աշխատի և խոր փորի։

Եվ հոր մահից հետո որդիները սկսեցին աշխատել մեծ եռանդով և խորագույն էին վարում, որովհետև յուրաքանչյուրն աշխատում էր, որ ինքը գտնի գանձը։

Եվ այգին սկսեց աճել և զորանալ և առատ բերք տվեց և նրանց հարստացրեց, գանձերով։

In English

One wise and poor man had lazy sons. At the time of his death he called his sons and said.

-Hey sons, my ancestors buried a lot of treasures in our garden and I will not show you that place. The one who works harder and digs deeper will find the treasures.

And after their father’s death the sons began to work with great energy and they dug deeper and deeper because each of them worked hard to find the treasure himself.

And the garden began to grow and thrive, and gave them abundant harvest and enriched them with treasures.

 

Fable 2

 Ո՞րն է «Ինձ դուր է գալիս» և «Ես սիրում եմ» արտահայտությունների տարբերությունը:
– Երբ քեզ դուր է գալիս ծաղիկը, դու քաղում ես այն: Իսկ եթե դու սիրում ես ծաղիկը, դու ամեն օր խնամում ես նրան, ջրում ու փայփայում:

In English

What is the difference between these expressions: “I like it” and “I love it”?

When you like the flower, you pick it up, but if you love the flower, you take care of it, water and cherish it every day.

 

Posted in Անգլերեն, Uncategorized

New Year traditions in different countries

Thailand

New Year traditions in different countries

Thailand New Year 2018 will see a lot of fun and frolic of course. After all, it is one of the most exciting party destinations. But traditionally things can be a lot different. Known as Songkran, the Thai people celebrate New Year by splashing water onto each other. You will find lots of people walking the streets with buckets of water, ready to attack each other. There is also a need for spending time with family and, hence, you will find a lot of young people visiting elders in the family. Visiting temples is yet another important New Year’s tradition.

 

Denmark

New Year traditions in different countries

Denmark redefines the idea of a unique New Year celebration where they simply smash plates. Yes, you read that right. While most countries host New Year parties to spend quality time with friends and family, in Denmark you are required to pick up your unwanted crockery and smash them against the front doors of your friend’s door. Your popularity will reflect on the heap on your doorstep.

Russia

New Year traditions in different countries

Well, it’s celebration in Russia, what do you expect? During the days of the communist occupation, Russia saw a dearth of celebrations. This gave rise to massive New Year celebratory traditions that include one particularly interesting one. The tradition requires you to write your New Year’s wish on a piece of paper and then set it alight. You then need to drop the remains into your champagne glass, and of course, drink it before the clock goes past 12.
China

New Year traditions in different countries

The Chinese New Year is a much-celebrated event, which is colourful and exciting. Here in China, you can partake in the many traditions of Chinese New Year. One particular tradition is handing out cash in red envelopes. Elders usually hand out various sums of money to the young people in red envelopes. Yet another tradition here is bursting firecrackers that burst aloud. It is believed that the sound and fire can ward off evil spirits.