Posted in Մաթեմ 2018-2019, Տրամաբանական խնդիրներ, Uncategorized

Նախագծային (8-րդ դաս․)

  1. Հաշվեք  X3 + Y3   

ԳԻտենք, որ X + Y = 6 և  X + Y + X2Y + XY2 = 24

2. Արմենը կանգնած է ինչ-որ մի դաշտում։  Նա որևէ ուղղությամբ քայլեց 5 մետր և 45 աստիճանով պտտվեց աջ։  Այնուհետև նա կրկին քայլեց 5 մետր և պտտվեց նույնքան աստիճանով և այդպես շարունակ մինչև կրկին հասավ իր սկզբնական դիրքին։  Այս ընթացքում քանի՞ մետր քայլեց Արմենը։

40 մետր

3. Գրքի էջերը համարակալելու համար պահանջվեց 2322 թվանշան։  Քանի՞ էջից է բաղկացած գիրքը, եթե առաջին էջի համարը 1 է։

810 էջ․

4. Divide 40 by half and add ten. What is the answer?

90

5. The ages of a mother and her graduate son add up to 66. The mother’s age is the son’s age reversed. How old are they?

6. Նշեք արժեքներ, որ կարող է ընդունել, և արժեքներ, որ չի կարող ընդունել x փոփոխականը հետևյալ նախադասության մեջ.

            ա. Գայանեն x տարեկան է, իսկ նրա մայրը` 34 տարեկան:

Հնարավոր չէ՝

x=20, x=26, X=50 :()

Հնարավոր է՝

x=10, x=15, x=12

             բ. Գոհարը x տարեկան է և ունի 3 ծոռ:

             գ. Արմենը x տարեկան է, նրա ավագ եղբայրը ` 15 տարեկան, իսկ կրտսեր եղբայրը` 11 տարեկան:

             դ. Հայկը x տարեկան է և դպրոցական:  Հայկը 2 տարի սովորել է 3 – րդ դասարանում, 1 տարի` 5 – րդ, իսկ 2 տարի` 9 – րդ դասարանում:  Որքան հասկացաք Հայկը դպրոցում շատ վատ է սովորում: 

7. Հնարավո՞ր է կազմել արտահայտություն, որը պարունակի.

ա. 2 փակագիծ,            բ.3  փակագիծ,             գ. կենտ թվով փակագծեր:

8.Արդյոք սա իրակա՞ն է:  Ինչպե՞ս է հնարավոր:

tilted-house-impossible-object-optical-illusion

Այո, հնարավոր է։ Տունը ուղիղ է, բայց այս նկարը դիքի կողմից է նկարած

9. Ո՞րը ավելի շուտ կլցվի:

2222

5-ը, որովհետև 5-ի խողովակը, որ պետք է լցվի 2, փակ է։

10. Արդյո՞ք.

ա/ {1,2} = {2,1}                            գ/ {1,2,3} = {3,1,2}

բ/ {1,2} = {1,1,2}                          դ/ {1, a} = {1,2}

Երկու բազմություններ կոչվում են հավասար, եթե նրանք կազմված են միևնույն տարրերից:

11.Օգտագործելով միայն մեկ ուղիղ գիծ`հավասարությունը ճիշտ դարձրու.

5+5+5=550 ?

12. By looking into rebus below, you need to decipher the hidden month name hidden in the picture below. Can you do it ?

Guess The Month Picture Rebus Puzzle

July

13. Գտեք 10 -ի բնական բաժանարարների բազմությունը:  Պատասխանը գրառեք մաթեմատիկորեն գրագետ:

14. Գրեք 20 -ի այն բազմապատիկների բազմությունը, որոնք 100-ից փոքր են:  Պատասխանը գրառեք մաթեմատիկորեն գրագետ:

15. Գրեք այն պարզ թվերի բազմությունը, որոնք փոքր են 40 -ից:  Պատասխանը գրառեք մաթեմատիկորեն գրագետ:

16. Արդյո՞ք իրար հավասար են.

ա/ 10 -ից փոքր կենտ բնական թվերի բազմությունը և {1, 3, 5, 7, 9} բազմությունը:

բ/ 10-ից մեծ և 20-ից փոքր կենտ թվերի բազմությունը և  20-ից մեծ և 40 -ից փոքր զույգ թվերի կեսերի բազմությունը:

17. Գտեք 100 -ից փոքր այն բնական թվերի բազմությունը, որոնց բաժանարարների գումարը հավասար է իրենց կրկնապատիկին:  Պատասխանը գրառեք մաթեմատիկորեն գրագետ:

18. Քանի՞ տարր ունի բազմությունը:

ա/ {1,{1}}     բ/ {1,2,{1,2}}     գ/{1,{1} {{1}}}    դ/ {{Ø}, Ø}   

 

Անգլերեն լեզվով հանելուկներ 

Give me food, and I will live; give me water, and I will die. What am I?

Fire

The man who invented it doesn’t want it. The man who bought it doesn’t need it. The man who needs it doesn’t know it. What is it?

coffin

I have holes in my top and bottom, my left and right, and in the middle. But I still hold water. What am I?

A certain crime is punishable if attempted but not punishable if committed. What is it?

Posted in Տրամաբանական խնդիրներ, Uncategorized

#2 (8-րդ դաս․)

  1. Ո՞րը կնախընտրեք. 10 դրամների 2 կիլոգրամը, թե՞20  դրամների 1 կիլոգրամը, եթե հայտնի է, որ 20 դրամանոց մետաղադրամը 2 անգամ ծանր է 10 դրամանոց մետաղադրամից:

10 դրամների 2 կիլոգրամը ավելի շահավետ է, և առժեքավոր։

2. Հարցականի փոխարեն գրիր ճիշտ թիվը

?=55

3. Հարցականի փոխարեն գրիր ճիշտ թիվը


4. Ի՞նչ ես տեսնում

111

Երկու մարդ

5. Ո՞ր շրջանն է ավելի մեծ

111

Հավասար են։

 

6. Կշեռքի մի նժարին դրեցին մի կտոր օճառ, իսկ մյուս նժարին` նույնպիսի կտոր օճառի 3/4-ը և 3/4 կգ:  Կշեռքը հավասարակշռվեց:  Որքա՞ն էր կշռում օճառը:

7.  Մայրը առավոտյան իր երեք տղաների համար թողեց մի ափսե խնձոր, ինքը գնաց աշխատանքի:  Առաջինը զարթնեց մեծ տղան:  Նա կերավ խնձորների 1/3-ը և գնաց:  Այնուհետև զարթնեց միջնեկ տղան:  Նա էլ մտածեց, որ եղբայրները դեռ չեն կերել, ինքը կերավ մնացած խնձորների 1/3-ը և գնաց:  Վերջում փոքր եղբայրը վարվեց ճիշտ նույն կերպ:  Երբ մայրը տուն վերադարձավ, տեսավ, որ ափսեում մնացել է 8 խնձոր:  Իսկ քանի՞սը կար սկզբում:

 

8. Կարդում ենք այս նյութը։  Կիսվեք ձեր մտքերով կարդացածի վերաբերյալ։

9. What does this message say ?  (This type of code is known as a Caesar Box (Julius Caesar was the first to write codes this way.)

G T Y O R J O T E O U I A B G T

10. Հնարավո՞ր է նման բան

111