Posted in English 2018-2019, Uncategorized

4 things you (probably) didn’t know about Tutankhamun

1

His original name was not Tutankhamun

Tutankhamun was originally named Tutankhaten. This name, which literally means “living image of the Aten”, reflected the fact that Tutankhaten’s parents worshipped a sun god known as “the Aten”. After a few years on the throne the young king changed his religion, abandoned the Aten, and started to worship the god Amun [who was revered as king of the gods]. This caused him to change his name to Tutankhamun, or “living image of Amun”.

Tutankhamun was not, however, the name by which his people knew him. Like all of Egypt’s kings, Tutankhamun actually had five royal names. These took the form of short sentences that outlined the focus of his reign. Officially, he was:

(1) Horus Name: Image of births
(2) Two Ladies Name: Beautiful of laws who quells the Two Lands/who makes content all the gods
(3) Golden Horus Name: Elevated of appearances for the god/his father Re
(4) Prenomen: Nebkheperure
(5) Nomen: Tutankhamun

His last two names, known today as the prenomen and the nomen, are the names that we see written in cartouches (oval loops) on his monuments. We know him by his nomen, Tutankhamun. His people, however, knew him by his prenomen, Nebkheperure, which literally translates as “[the sun god] Re is the lord of manifestations”.

 

2

Tutankhamun has the smallest royal tomb in the Valley of the Kings

The first pharaohs built highly conspicuous pyramids in Egypt’s northern deserts. However, by the time of the New Kingdom (1550–1069 BC), this fashion had ended. Most kings were now buried in relative secrecy in rock-cut tombs tunnelled into the Valley of the Kings on the west bank of the Nile at the southern city of Thebes (modern-day Luxor). These tombs had inconspicuous doors, but were both spacious and well decorated inside.

Cemeteries carried their own potent magic, and dead kings were thought to have powerful spirits that might benefit others. Burial amongst his ancestors would have helped Tutankhamun to achieve his own afterlife. It therefore seems likely that Tutankhamun would have wished to be buried in a splendid tomb in either the main valley or in an offshoot, the Western Valley, where his grandfather, Amenhotep III, was buried. But, whatever he may have had intended, we know that Tutankhamun was actually buried in a cramped tomb cut into the floor of the main valley.

 

3

He was buried in a second-hand coffin

Tutankhamun’s mummy lay within a nest of three golden coffins, which fitted snugly one inside another like a set of Russian dolls. During the funeral ritual the combined coffins were placed in a rectangular stone sarcophagus. Unfortunately, the outer coffin proved to be slightly too big, and its toes peeked over the edge of the sarcophagus, preventing the lid from closing. Carpenters were quickly summoned and the coffin’s toes were cut away. More than 3,000 years later Howard Carter would find the fragments lying in the base of the sarcophagus.

 

4

Tutankhamun loved to hunt ostriches

Tutankhamun’s ostrich-feather fan was discovered lying in his burial chamber, close by the king’s body. Originally the fan consisted of a long golden handle topped by a semi-circular ‘palm’ that supported 42 alternating brown and white feathers. These feathers crumbled away long ago, but their story is preserved in writing on the fan handle. This tells us that that the feathers were taken from ostriches captured by the king himself while hunting in the desert to the east of Heliopolis (near modern-day Cairo). The embossed scene on the palm shows, on one face, Tutankhamun setting off in his chariot to hunt ostrich, and on the reverse, the king returning in triumph with his prey.

Advertisements
Posted in English 2018-2019, Անգլերեն, Uncategorized

English homework 5/8/2019

Archaeologist-հնագետ (Արկյոլջըսթ)

Head Inspector-Գլխավոր տեսուչ

Upper Egypt Monuments- եգիպտոսի վերին հուշարձաններ

Sponsored-հովանավորեց

Call off- հետ կանչել

Expedition- Արշավախումբ

Talked him into-համոզել

Paid off-վարձահատույց եղավ

Entrance-մուտք

Discovery-հայտնագործություն

Curse-անեծք

Above-վերև

Came across-հանդիպեց

Inscription-փորագրություն

Swift Wings- Արագ թևերի վրա

Disturbs-խանգարել

Peace-Խաղաղություն

Passed away-մահանալ

Bitten-կծել

Insect-միջատ

Tied in with- Կապված է

ex. english

 

Posted in English 2018-2019, Անգլերեն, Uncategorized

English homework

Mysterious- առեղծվածային

Sight-տեսառժան վայր

Experts-փորձագետ

Originally-իսկզբանե

Theories-տեսություններ

Perhaps-միգուցե

Religious-կրոնական

 Observing- դիտարկել

Rope-պարան

Metropolis-մեծ քաղաք

Pyramids-բուրգ

Enormous-հսկայական

Tombstone-դամբարան

Mark-նշել

Burial place-թաղման վայրը

Consists of-բախկացած

Achievement-զարմանալի

Incredibly-հավատալիորեն

Slave- ստրուկ

Which of the two places is older?

Stonehenge is older then the Pyramids of Giza.

 

What two possible reason are given for Stonehenge being there?

One reason was that it was a religious place. The other reason it was a place for observing the stars and planets.

 

Why were the pyramids built?

The pyramids were built to mark the burial place of some of the Pharaohs of ancient Egypt.

 

In what way are the stones used at the two places similar?

In both places the stones were moved with ropes.

Posted in English 2018-2019, Անգլերեն, Uncategorized

English homework 16.04.2019

Do they exist?

Cryptozoology-թաքնված կենդանիների ուսումնասիրություն, Քրիպտոկանդանաբանություն

Mythical creatures-առասպելական էակներ

Hyenas-բորենի

Claim-Պնդել

Giant ape-Հսկա կապիկ

explored- հետազոտել

reserve-արգելոց

mammal-Կափնասուն

extinct-վերացած

might-հնարավոր

lizard-մողես

creatures-էակներ

critics-քննադատ

evidence- վկայություն

 

  1. What is cryptozoology?

Cryptozoology is a kind of sience that studies (hidden animals).

 

  1. What is cryptids?

These are animals that might or might not exist.

 

  1. What is the okapi?

Okapi is a short-neck giraffe.

 

  1. What is the connection between Bigfoot and large monkeys?

The bigfoot looks like a large monkey because it is covered with hair but it also looks like men because it walks on it’s feet.

  1. Why was it suprising when Galliota gomerana lizards were seen?

It was suprising because scientist thought that it had been extinct for almost 500 years.

  1. What do you think of cryptozoology?

I don’t think that is a crazy sience.

Posted in English 2018-2019, Uncategorized

Loch Ness Monster

Loch Ness is a lake in Scotland. The name of this lake became famous in August 1933.  George Spicer with his wife was travelling in Scotland and once they saw a strange animal in the water of Loch Ness. This creature had a very long neck and a horse’s head. They were very much surprised and they told a reporter about it. Soon an article was published in  the Inverness Courier. In December 6 another article was published in the newspaper Daily Express. They even published the photo of the monster. Since then Loch Ness Lake has become well-known all over the world.

_102380041_plesiosaurspl

Scientists do not believe in the existence of this creature. Nevertheless, thousands of tourists visit Loch Ness every year, and this brings much money. Good hotels, restaurants were built round the lake. Tourists from different countries visit Loch Ness with a hope that they will see the monster.

In this video the Loch Ness Monster jumps out of the water.

https://www.youtube.com/watch?v=sPeLKU4tE8Y

Here is another video of Loch Ness Monster

https://www.youtube.com/watch?v=-yiwIcsPBTQ

Scotland = Շոտլանդիա -երկիր Անգլիայի մոտ

existence -գոյություն

Posted in English 2018-2019, Անգլերեն, Uncategorized

Translate from Armenian into English․ Fables

Fable 1

Մի իմաստուն և աղքատ մարդ ուներ ծույլ որդիներ։ Մահվան ժամին նա կանչեց որդիներին և ասաց.

— Ո՜վ զավակներ, իմ նախնիները շատ գանձ են թաղել մեր այգում, և ես ձեզ ցույց չեմ տա նրա տեղը։ Այդ գանձը կգտնի նա, ով շատ աշխատի և խոր փորի։

Եվ հոր մահից հետո որդիները սկսեցին աշխատել մեծ եռանդով և խորագույն էին վարում, որովհետև յուրաքանչյուրն աշխատում էր, որ ինքը գտնի գանձը։

Եվ այգին սկսեց աճել և զորանալ և առատ բերք տվեց և նրանց հարստացրեց, գանձերով։

In English

One wise and poor man had lazy sons. At the time of his death he called his sons and said.

-Hey sons, my ancestors buried a lot of treasures in our garden and I will not show you that place. The one who works harder and digs deeper will find the treasures.

And after their father’s death the sons began to work with great energy and they dug deeper and deeper because each of them worked hard to find the treasure himself.

And the garden began to grow and thrive, and gave them abundant harvest and enriched them with treasures.

 

Fable 2

 Ո՞րն է «Ինձ դուր է գալիս» և «Ես սիրում եմ» արտահայտությունների տարբերությունը:
– Երբ քեզ դուր է գալիս ծաղիկը, դու քաղում ես այն: Իսկ եթե դու սիրում ես ծաղիկը, դու ամեն օր խնամում ես նրան, ջրում ու փայփայում:

In English

What is the difference between these expressions: “I like it” and “I love it”?

When you like the flower, you pick it up, but if you love the flower, you take care of it, water and cherish it every day.